Νέοι της ΕΠΟΝ στο πολυϊατρείο του Βύρωνα (σημερινό Κεντρο υγείας) το 1943